För investerare

Pressmeddelanden

 

2015-06-25

Nu tas första spadtaget för 208 nya studentbostäder på Beryllgatan i Göteborg

Efter att Prime Living fått klartecken från Göteborgs Stad tas nu första spadtaget för 208 tillfälliga studentbostäder. Bostäderna kommer att byggas på den långsmala markytan mellan Beryllgatan och Stora Fiskebäcksvägen, ett välkommet tillskott i Grevegård...
2015-06-12 Regulatorisk

Prime Living förvärvar byggrätter genom apportemission samt beslutar om ett villkorat förvärv av byggrätter genom apportemission

Prime Living fullbordar idag en sedan tidigare och med stöd av styrelsebemyndigande beslutad apportemission om 233 000 stamaktier i syfte att förvärva samtliga aktier i bolaget Beryll Invest AB (*1 som deläger byggrätter i Göteborg. Byggrätterna avser 376 ...
2015-06-12 Regulatorisk

Prime Living – handel på Nasdaq First North Premier inleds idag efter övertecknat erbjudande

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SINGAPORE, HONGKONG ELLER JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN.Prime Living AB...
2015-06-10

Förtydligande inför Prime Livings notering på First North

Med anledning av uppgifter i media kring Prime Livings förestående notering på First North Premier vill bolaget göra följande förtydliganden.1. Studentbostäderna i Lund Prime Living äger och förvaltar 200 temporära studentbostäder i Lund. Projektet är ett ...
2015-06-10

Ledningen för Prime Living tillkännager att de inte avser att avyttra någon del av sitt aktieinnehav

I prospektet på sidan 3, Erbjudandet i sammandrag, framgår att Amun Holding AB avser sälja befintliga aktier. Efter återkoppling från ett antal större investerare som har anmält intresse tillkännager Jan Severa, VD, och Ola Wengberg, vice VD, ägare till Am...
Inga inlägg hittades