Företrädesemission 2023

Informationen på denna del av Studentbostäder i Norden AB (publ):s webbplats är begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Vi beklagar den olägenhet detta kan medföra. Klicka här för att återvända till startsidan.

Studentbostäder i Norden genomför en riktad nyemission av aktier till emissionsgaranter i den genomförda företrädesemissionen

Studentbostäder i Norden offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen

Studentbostäder i Norden offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen

Anmälningssedel för teckning utan företräde

Anmälningssedel för teckning med företräde

Prospekt

Studentbostäder i Norden offentliggör prospektet avseende företrädesemissionen

Styrelsen i Studentbostäder i Norden har beslutat att genomföra en tidigare aviserad fullt garanterad företrädesemission om 331 MSEK

Studentbostäder i Norden offentliggör avsikt om att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om 331 MSEK