Valberedning

I enlighet med den instruktion för valberedningen som antagits på årsstämman 2020 ska ledamöterna i bolagets valberedning utses av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget per den sista bankdagen i september, och som önskar utse en ledamot. Därutöver ska styrelsens ordförande vara ledamot i valberedningen.

Med anledning av en förändring som den företrädesemission som bolaget genomfört under hösten 2023 inneburit i bolagets ägarbild, har Aktiebolaget Fastator (publ) avstått från att utse ledamot i valberedningen och istället ställt sin plats till förfogande för Göran Welandson via bolag som utsett ledamot till valberedningen.

Valberedningen består av:

  • Eyal Gutman, utsedd av Otre Fund LP
  • Krister Karlsson, utsedd av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)
  • Göran Larsson, utsedd av Göran Welandson via bolag
  • Jan-Erik Höjvall, styrelseordförande Studentbostäder i Norden (publ)

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan skicka förslaget till bolagets IR-kontakt, Rebecka Eidenert, ir@sbsstudent.se. Förslag behöver vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari 2024 för att beaktas av valberedningen.

Gällande instruktion för valberedningen finns att läsa här.