Bolagsordning i Studentbostäder i Norden AB (publ)

org nr 556715-7929

 1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Studentbostäder i Norden AB (publ).

 1. Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun.

 1. Verksamhet

Bolaget har till föremål att vara ett holdingbolag och ska förvalta värdehandlingar och lös egendom, äga och förvalta fastigheter i Norden samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

 1. Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 720 000 000 kronor och högst 2 880 000 000 kronor.

 1. Aktieantal

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 144 000 000 och högst 576 000 000.

 1. Styrelse

Styrelsen består av 3-10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Den väljs årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

 1. Revisorer

Bolaget ska välja 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

 1. Kallelse och anmälan till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelsen ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig och antalet biträden (högst 2) till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

 1. Insamling av fullmakter, poströstning och utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post, inklusive per e-post, före bolagsstämman.

Den som inte är aktieägare ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

 1. Bolagsstämma

Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman,
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
 3. Godkännande av dagordning,
 4. Val av en eller två protokolljusterare,
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
 7. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,
 10. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna,
 11. Val av styrelse och eventuell styrelsesuppleant samt, val av revisorer och eventuell/a revisorssuppleant/er,
 12. Beslut i annat ärende som stämman ska behandla enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

 

 1. Räkenskapsår

Räkenskapsår är 0101-1231.

 1. Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

______________________

Denna bolagsordning antogs på extra bolagsstämma den 27 maj 2021.