Bolagsstyrning

Studentbostäder i Norden är ett publikt svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Styrelse, ledning och kontroll av Bolaget fördelas mellan aktieägarna, styrelsen, den verkställande direktören och övriga personer i ledningen. Till grund för bolagsstyrningen ligger bland annat bolagsordningen, aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter vid Nasdaq First North Premier Growth Market, samt andra tillämpliga lagar, regler, föreskrifter och interna regler (såsom exempelvis styrelsens arbetsordning och styrelsens instruktion till den verkställande direktören).

Studentbostäder i Norden bolagsstyrning utgår från svensk lagstiftning och följer Svensk kod för bolagsstyrning, som går att läsa här.