För investerare

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Studentbostäder i Sverige ska enligt bolagsordningen lägst vara 240 000 000 SEK och högst 960 000 000 SEK. Antalet aktier ska vara lägst 4 800 000 000 stycken och högst 19 200 000 000 stycken.

Aktiekapitalet i Studentbostäder i Sverige uppgår till 240 409 561 SEK, fördelat på 46 817 515 stamaktier, 408 592 preferensaktier av serie B och 4 760 935 152 preferensaktier av serie C, motsvarande sammanlagt 4 807 793 526,2 röster. Aktierna är denominerade i SEK och varje aktie har ett kvotvärde om 0,0500003116606551 SEK. Aktierna i Bolaget har emitterats i enlighet med svensk rätt. Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara.