De gemensamma ytorna

I alla våra fastigheter delar du som student på många ytor med dina grannar. Det är på dessa platser extra viktigt att alla respekterar och följer våra förhållningsregler för att göra boendet så trevligt som möjligt samt för att undvika dålig inomhusmiljö och brandfara.

  • Rökning: Är förbjuden inne i studentbostäderna samt alla gemensamma utrymmen i byggnaden.
  • Sopor: Det är inte tillåtet att ställa soppåsar, möbler eller annat i gemensamma utrymmen eller på gårdarna. Nedskräpning är förbjudet enligt lag och sopor drar till sig skadedjur, kan vara en brandrisk och försvårar framkomligheten vid utryckning. Vid nedskräpning som i exempelfallen att soppåsar ställts ut på felaktig plats, möbler ställts i gemensamma utrymmen eller cyklar har parkerats på ett olämpligt vis eller fel plats så kan du bli debiterad för kostnaden som uppkommer när personal får ta hand om och slänga dessa saker.
  • Korridorer/loftgångar: Det är bland annat på grund av brandrisken inte tillåtet att ställa något olämpligt i gemensamma utrymmen i byggnad och loftgångar. Det är inte tillåtet med större möbler, cyklar, kundvagnar, soffor, marschaller, soppåsar, grillar eller annat dylikt på loftgångarna då detta kan vara en brandrisk. Räddningstjänsten och personer i fastigheten behöver kunna komma fram om en olycka skulle hända. Vintertid behöver loftgångarna dessutom vara tomma så att snö kan skottas och gångarna sandas.
  • Tak: Det är absolut förbjudet att beträda fastighetens tak, då detta kan vara en stor fara. Personen som beträder taket kan råka ut för en allvarlig olycka men det kan även skada fastigheten då taken inte är byggda för att användas som golv.
  • Grillning: Det är inte tillåtet att elda, tända ljus, marschaller, grilla eller liknande på loftgångar eller närmare än 4 meter från husen. Finns det grillplats ska denna i första hand användas.
  • Cyklar: Får enbart parkeras i cykelställen.
  • Branddörrar/nödutgångar: Existerar för allas säkerhets skull och får enbart användas vid brand eller nödfall och absolut inte som extra in- eller utgångar. Man får inte lägga någonting mellan som hindrar den från att stängas.
  • Lås efter dig: Var noga med att alltid låsa gemensamma utrymmen såsom förråd, tvättstugor, gemensamhetslokal och liknande efter dig.
Se även: