Behandling av personuppgifter

Studentbostäder i Norden AB behandlar personuppgifter i enlighet med Integritetsmyndigheten IMY (GDPR* 2016/679) samt den vägledning som tagits fram av vår branschorganisation Fastighetsägarna.

Integritetsmyndigheten ska skydda dig så att din personliga integritet inte kränks genom att dina personuppgifter används på fel sätt. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det, vi har ett avtal eller om det finns stöd i annan lag (eller GDPR).

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara direkta uppgifter som namn, adress, e-postadress, personnummer eller telefonnummer. Men det kan också vara indirekta uppgifter som lägenhetsnummer och IP-adress.

När behandlas mina personuppgifter?

Hos Studentbostäder i Norden AB registreras dina personuppgifter när du lämnar en intresseanmälan för en ledig lokal, lägenhet, parkeringsplats e.t.c, när du skriver ett avtal på lokal/lägenhet/parkeringsplats o.s.v, eller när du gör en felanmälan som registreras i vårt system för ärendehantering.

Vi behandlar även dina personuppgifter i syfte att leverera tjänster, skicka hyresavier och information samt i övrigt kunna fullfölja vårt ansvar som avtalspart. Personuppgifter bevaras av bolaget i enlighet med gällande lagstiftning så länge det är nödvändigt för att kunna leverera tjänster eller uppfylla lagkrav.

Personuppgiftansvar

Personuppgiftsansvarig, det vill säga ansvarig för alla behandlingar av personuppgifter som utförs, är Studentbostäder i Norden AB, org.nr. 559163-0727.

Registerutdrag

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, begära ett registerutdrag från oss. Begäran ska göras skriftligen, vara undertecknad av dig, samt innehålla ditt namn och personnummer. Om du vill kan du använda vår mall för begäran av registerutdrag – den finner du här. Begäran skickas till Studentbostäder i Norden AB, Kungsgatan 47A 753 21 Uppsala eller via e-post till info@sbsstudent.se

Begäran om rättelse

Begäran om rättelse av personuppgifter kan du göra genom att kontakta SBS via brev eller e-post. Har du klagomål på SBS angående felaktig hantering av personuppgifter som inte åtgärdas av oss på ett enligt dig tillfredsställande sätt, kan du kontakta Integritetsmyndigheten.

Se även: